શિવરાત્રીનું શાહી સ્નાનના શુભ દર્શન નો લાભ હરિદ્વાર મધ્યે તારીખ 11/03/2021ના રોજ લીધો.

હરીશભાઈ પંડ્યા & ફેમિલી ગ્રુપ.