હાલે દુબઈ રહેતા દાતા એ દીકરીના આત્મસેઆર્થે લાયન્સ હોસ્પિટલમાં આંખના કરાયા, જેમાં ખાસ આમંત્રિત મહેમાન તરીકે શ્રી હરીશભાઈ પંડ્યાને આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું.